Σύστημα διακυβέρνησης

Παρουσιάζονται συνοπτικά, ανά στάδιο και ανά εμπλεκόμενο φορέα (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΚΜ, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, Ειδική Ομάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Επιτροπή Παρακολούθησης) οι λειτουργίες σχεδιασμού, προγραμματισμού – υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στο διάγραμμα που ακολουθεί: