Ποιοι είμαστε

Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 με την Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, με την υπ’ αρ. απόφαση 3411 (ΦΕΚ 2457/ Β’ / 19.07.2017).

Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με το άρθρο 7 και τον Καν. 1301/2013 και το άρθρο 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του ΦΕΚ.