Η Στρατηγική μας

H Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, είναι η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση και την αειφορική ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη εγκρίθηκε στις 26/06/2017 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα ένα καινοτόμο μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα και να αναβαθμιστούν υποβαθμισμένες περιοχές. Το καινοτόμο αυτό μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης:

α) έχει συμπεριληφθεί ως καλή πρακτική στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα REFORM του INTERREG Europe

β) έχει βραβευτεί με το βραβείο «Bravo Governance» του θεσμού BRAVO, ο οποίος αποτελεί έναν θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο (πρόκειται για μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το “QualityNet Foundation” στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020

γ) έχει συμπεριληφθεί ως μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης για τα ΣΒΑΚ στον νέο οδηγό του ELTIS της νέας περιόδου.

Με τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη επενδύονται 100 εκ. ευρώ, σε αναγκαία και υπερτοπικά έργα, που απαντούν στις πραγματικές οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις, αξιοποιώντας τις υπαρκτές δυνατότητες και τους ανθρώπινους πόρους της πόλης με αποφασιστικότητα και δυναμισμό.

Η Στρατηγική οργανώνεται σε τέσσερις άξονες:

Μέσω του άξονα «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη Ανταγωνιστική & Καινοτόμα» επενδύονται 16 εκ. ευρώ σε έργα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την αποκατάσταση του οικονομικού ιστού της πόλης, την ανάδειξη του πολιτισμού και την υποστήριξη του τουρισμού.

Μέσω του άξονα «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη Συνεκτική» επενδύονται 13 εκ. ευρώ σε έργα και δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και συνοχής και την ενσωμάτωση των μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων.

Μέσω του άξονα «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη Πράσινη & Ανθεκτική» επενδύονται 65 εκ. ευρώ σε έργα για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Μέσω του άξονα «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη Αποτελεσματική» επενδύονται 6 εκ. ευρώ σε έργα και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και υπηρεσιών για τον καλύτερο συντονισμό των τοπικών φορέων και των μητροπολιτικών συνεργειών.