Δημοσιότητα

Σημαντική θέση στους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν η πληροφόρηση για τις ευκαιρίες και η επικοινωνία των επιτευγμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Στις τελευταίες προγραμματικές περιόδους δίνεται συνεχώς αυξάνουσα βαρύτητα στους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι και στην ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τους στόχους της Πολιτικής της Συνοχής.

Η βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης και επικοινωνίας βαρύνει τόσο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) όσο και τους δικαιούχους.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ) μέσω του έργου  «Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης» ακολουθεί  την επικοινωνιακή προσέγγιση που υιοθετεί το ΕΠ ΠΚΜ για να ενημερώσει τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και το ευρύ κοινό για τις ωφέλειες που αναδεικνύονται στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι Γενικοί Στόχοι Επικοινωνίας είναι :

Α. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.

Β. Η δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη Συνοχή και των Ταμείων μέσω της υλοποίησης της Στρατηγικής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, του ΕΠ / ΠΚΜ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ γενικότερα.

Οι Ειδικοί Στόχοι Επικοινωνίας, πιο συγκεκριμένα είναι :

  • Πληροφόρηση για τις προσκλήσεις και τις ευκαιρίες στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης
  • Δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων και των έργων της Στρατηγικής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης
  • Ενημέρωση για τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τις δυναμικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις που προωθούνται για μια βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη της πόλης μας
  • Κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση, ανατροφοδότηση και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και των έργων
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποδοχή και την προώθηση των έργων και προβολή της θετικής τους ανταπόκρισης
  • Προσέλκυση του κοινού για ενεργή συμμετοχή στις δράσεις προβολής
Αφίσα πράξης